OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA - KANTONALNE PODRŠKE

Vlada HNK je na prijedlog Ministarstva, donijela Odluku o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom HNK za 2017. godinu kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Program o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom HNK za 2017. godinu Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Upustvo o izmjenama i dopunama Upustva o načinu i uvjetima za ostvarenje podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno – prerađivačkoj proizvodnji, kojim su utvrđeni opći i posebni uslovi, postupak i rokovi, te potrebna dokumentacija za ostvarenje kantonalne novčane podrške.

Izmjenama i dopunama Programa i Upustva uvrštene su nove proizvodnje za koje klijenti mogu aplicirati u 2017. godini:
-    Proizvodnja grožđa
-    Proizvodnja malina
-    Proizvodnja smilja
-    Proizvodnja povrća u plastenicima
-    Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja
-    Podrška hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu.

Pored navedenog klijenti i nadalje mogu aplicirati za podizanje novih nasada – šljive, masline i vinograda, jesenska sadnja 2017. godine.
Obavještavamo proizvođačima da se o više detalja o novim proizvodnjama uvrštenim izmjenama i dopunama Programa i Upustva, informišu na web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba) i Vlade HNK(www.vlada–hnz-k.ba) ili u prostorijama Općine Jablanica kao i Saveza poljoprivrednih udruženja Jablanica.