Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JU Muzej ”Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi”
Jablanica
UPRAVNI  ODBOR
Broj: 01-05-3/19

 

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Pravila Javne ustanove  Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-03-2/18 od 18.01.2018.godine, člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica broj:01-10-2/18 od 12.04.2018. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika broj:01-05-2/19 od  08.04.2019.godine Upravni odbor Javne ustanove Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica raspisuje

KONKURS

za prijem  u radni odnos na određeno vrijeme u  JU Muzej”Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica

 

1. KUSTOS-SARADNIK ZA ISTORIJU.........1 (jedan) izvršilac/ 1 godina dana

 

Prijavljeni kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

Opći uslovi:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opću zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Posebni uslovi :

-VSS-VII stepen ili visoko obrazovanje prvog  (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen Filozofski fakultet ili Fakultet humanističkih nauka-odsjek za historiju,
-položen stručni  ispit za zvanje kustosa, 
- aktivno poznavanje engleskog jezika, 
-poznavanje rada na računaru  (Microsoft Office, Internet),
-jedna godina radnog iskustva.

Uz prijavu na konkurs (sa kraćom biografijom) kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):1.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 2.Izvod iz matične knjige rođenih ,  3.Fakultetska diploma, 4.Potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu, 5.Dokaz o položenom stručnom ispitu, 6. Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (uvjerenje/certifikat o aktivnom znanju engleskog  jezika, nivo   B2, C1 ili C2) i 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

NAPOMENA

Sa svim kandidatima, koji ispunjavaju  uslove iz konkursa, obavit će se intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua  Komisija za izbor će kandidate pismeno obavijestiti.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana, od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( ne starije od 3 mjeseca). 

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme na period od 1 ( jedne)  godine.

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova  konkursa dostaviti, preporučeno putem pošte ili lično na adresu:

JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica
Ul. Bitka za ranjenika bb
88420 Jablanica

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs -NE OTVARAJ”
Nepotpune i neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AMEL HALEBIĆ