Konkurs za prijem odgajatelja u radni odnos

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 26. Pravila Javne ustanove i Odluke  Upravnog odbora broj 349-1/17 od 25.09.2017. godine, Upravni odbor Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica raspisuje:


 KONKURS
za prijem odgajatelja u radni odnos

1. a) Odgajatelj -   na neodređeno vrijeme – 2 ( dva) izvršioca
   b) Odgajatelj -   na određeno vrijeme do 31.05.2018. godine - 1 ( jedan ) izvršilac

2.     Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:
-    Stepen stručne sprem - VSS/VŠS , Bolonjska deklaracija ( 180 ECTS, 240 ECTS )
-    Vrsta fakulteta- Nastavnički fakultet – predškolski odgoj ili Pedagoška akademija-  predškolski odgoj,
-     Radno iskustvo- 1 godina
-    Položen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad.

3.    Uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon kandidati su dužni dostaviti
      (orginal ili ovjerene kopije):
      -     Diplomu o završenoj školskoj spremi,
      -     Uvjerenje o radnom iskustvu,                 
      -    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
      -    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
      -    Izvod iz matične knjige rođenih.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit će obavljen intervju.


Prijave slati na adresu:
Javna ustanova dječije obdanište „Pčelica“ 88420 Jablanica, ul.Komune Vejle bb (za konkursnu komisiju).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Izabrani kandidati trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zaključivanja Ugovora o radu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova dječije obdanište „ Pčelica „
Jablanica
Upravni odbor
Broj:351-1/17
Jablanica, 25.09.2017. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Dženana Delalić s.r.