Konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj:46/10), člana 13. Statuta Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj: UO-17/15, te Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj: uo-18/19, Upravni odbor raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Opis upražnjene pozicije direktora naveden je u članu 20. Statuta ZU „Dom zdravlja“ Jablanica. 

I. USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA
    Kandidati za imenovanje na poziciju direktora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica treba da ispunjvaju sljedeće opće i posebne uslove:
1.    Opći uslovi: 
-    da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-    da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH ;
-    da je psihofizički sposoban za poslove rukovođenja u zdravstvenoj ustanovi ;
-    da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02); 
-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
-    da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH .

2.    Posebni uslovi
-    da ima visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja (završen medicinski ili stomatološki fakultet); 
-    da ima položen stručni ispit i najmanje pet (5) godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita  (prednost imaju kandidati sa iskustvom stečenim nakon završene specijalizacije);
-    da ima odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Doma zdravlja ili specijalizaciju iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;
-    da posjeduje  certifikat  zdravstvenom menadžmentu (napredni nivo);
-    da nema privatni/finansijski interes u Domu zdravlja;
-    da nije kažnjavan i da se ne vodi protiv njega krivični postupak; 
-    da mu pravosnažnom presudom nadležnog suda nije izrečena mjera zabrane rukovođenja zdravstvenom ustanovomn  ili djelatnosti koja je pretežna djelatnost Doma zdravlja;
-    posjeduje provjerene rezultate u pogledu stručnih, organizacijskih i drugih radnih sposobnosti;
-    da se do sada istakao na organizacijskim poslovima i da posjeduje iskustvo u organizacijskoj-menadžerskoj sposobnosti; 
-    da posjeduje komunikativnost, incijativnost i odgovornost za organizovanje, vođenje i unošenje novih ideja u skladu sa strukom i naukom; 
-    da poznaje strateške ciljeve razvoja zdravstvene zaštite, planiranje kadrova, dinamiku zapošljavanja i finansiranja u zdravstvu, standardizaciju i nomiranje u zdravstvu; 
-    da poznaje demografsko-populacionu statistiku općine Jablanica;
-    da ima sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, upravljanje financijskim i ljudskim resursima.

II.  VRIJEME NA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Izbor i imenovanje direktora ZU „Dom zdravlja“ Jablanica vrši se na mandatni period od četiri (4) godine. 
 
III. DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI DUŽNI PRILOŽITI UZ PRIJAVU
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova i to:
1.    Kraću biografiju sa podacima o dosadašnjem iskustvu, adresu i kontakt telefon;
2.    Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci);
3.    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
4.    Izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH; 
5.    Dokaz o završenom medicinskom ili stomatološkom fakultetu;
6.    Dokaz o položenom specijalističkom ispitu;
7.    Dokaz o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (certifikat -napredni nivo);
8.    Dokaz o radnom iskustvu (u struci i rukovodnim strukturama) i radnom stažu u zvanju doktora specijaliste; 
9.    Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave konkursa);
10.    Uvjerenje od nadležnog organa da nije osuđivan i da mu nije izrečena zabrana obavljanja poslova rukovođenja zdravstvenom ustanovomn  ili djelatnosti koja je pretežna djelatnost Doma zdravlja;
Svi dokumenti koji se traže moraju biti originali ili ovjerene kopije.

IV.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a isti će biti objavljen i u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu “Oslobođenje”. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjvanje općih i posebnih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za sprovođenje postupka izbora na adresu: 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica
Ul. Sulje Čilića br.15
88420 Jablanica
(Komisiji za sprovođenje postupka izbora direktora)


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija za sprovođenje postupka izbora direktora pozvaće prijavljene kandidate na intervju, nakon toga sačiniti rang-listu i istaknuti potencijalnog kandidata za prijedlog izbora i imenovanje. Svi prijavljeni kandidati bit će pismeno obaviješteni o ishodu izbora direktora, najkasnije u roku od osam (8) dana po donošenju odluke o imenovanju direktora Doma zdravlja.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na dužnost dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Prim.dr. Ismet Zahirović, spec.hirurg