Konkurs za dodjelu stipendija studentima i učenicima u školskoj 2016/2017. godini

 Na osnovu člana 21.stav 1. Odluke o stipendijama Općine Jablanica-Prečišćeni tekst („Sl.glasnik općine Jablanica“, broj: 6/13), Komisija za stipendije na sjednici održanoj 27.10.2016. godine,             r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima i učenicima  u školskoj 2016/2017. godini

I

Općina Jablanica dodjeljuje za školsku 2016 / 2017. godinu učenicima i studentima slijedeći broj stipendija po kategorijama:

 

Kategorija 1:

Studenti

svi aplikanti

stipendija

Kategorija 2:

Učenici srednjih škola 

20

stipendija

Kategorija 3:

Učenici srednjih škola aktivni i zaslužni članovi sportskih organizacija

10

stipendije

Kategorija 4:

Učenici srednjih škola iz porodica korisnika boračke zaštite

20

stipendija

Kategorija 5:

Učenici iz reda romske nacionalne manjine

svi aplikanti

stipendija

Kategorija 6:

Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom

svi aplikanti

stipendija

Kategorija 7:

a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja,

b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu,  čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica. 

svi aplikanti

stipendija

 Broj stipendija u Kategoriji 1, Kategoriji  5, Kategoriji  6 i  Kategoriji  7, shodno  članu 18.  i članu 20. Odluke o stipendijama zavisit će od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove  predviđene Odlukom o stipendijama.

II

            Visina stipendija  utvrđuje se u mjesečnim iznosima:

Studenti  ......................................................................................   100,00    KM

Učenici............................................................................................. 50,00    KM

 

III

Pravo učešća na konkursu imaju učenici i studenti koji ispunjavaju opće uslove:

 1. Učenici

-          da su državljani Bosne i Hercegovine,

-          da su redovni učenici osnovne ili srednje škole,

-          da im je prebivalište na području općine Jablanica , za kategorije 1,2,3,4,5 i 7 b),na dan donošenja ove Odluke.

 1. Studenti

-          da su državljani Bosne i Hercegovine,

-          da su redovni studenti na višim ili visokoškolskim ustanovama ,

-          da im je prebivalište na području općine Jablanica.

IV

Posebni uslovi-kriteriji koje kandidati treba da ispunjavaju po kategorijama:

Kategorija 1:   - da je student redovno upisao godinu , prvi put ;

Kategorija 2: - da je učenik postigao prosječnu ocjenu u prethodnoj školskoj godini najmanje 4,10;

- da prosječna primanja-prihodi po članu porodice ne  prelaze 1/2(jednu polovinu)

   prosječne plate u Federaciji BiH;

Kategorija 3:   - da učenik ima odluku predsjedništva, odnosno upravnog odbora svoje

   sportske organizacije, u kojoj se predlaže za dodjelu stipendije;

- da je učenik postigao prosječnu ocjenu u prethodnoj školskoj godini najmanje 3,5;

- da prosječna primanja-prihodi po članu porodice ne  prelaze 1/2(jednu polovinu)

   prosječne plate u Federaciji BiH;

Kategorija 4:   - da je učenik iz porodice korisnika boračke zaštite;

Kategorija 5:   - da je učenik  iz reda romske nacionalne manjine;

Kategorija 6:   - da je učenik sa odličnim uspjehom završio osnovnu školu i da je upisan u prvi razred JU“Srednja škola Jablanica”, a za učenike ostalih razreda JU“Srednja škola Jablanica” da su odličnim uspjehom završili prethodni razred, bez obzira na upisani smjer;

Kategorija 7:   a)- da je učenik upisan u JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez novčanih primanja pri čemu se ne uzimaju u obzir prihodi od poljoprivrede,

                        b)- da učenik, čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, ima prebivalište na području Općine Jablanica, bez obzira na upisanu srednju školu. 

V

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

-    uspjeh u školovanju,

-    pokazatelji socijalnog statusa porodice,

-    postignuti rezultati na takmičenjima u prethodnoj godini,

-    postignuti rezultati u prethodnoj godini, pojedinačno i u sastavu ekipe, za učenike  – sportiste,

-    godina  školovanja.

 Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne godine školovanja zaokruženom na jednu decimalu i pomnoženom sa 10.

Bodovi na osnovu socijalnog statusa porodice utvrđuju se na sljedeći način:

 Bodovi na osnovu socijalnog statusa porodice utvrđuju se na sljedeći način:

a/  za nezaposlenog roditelja, ili majka domaćica……..…..…… kandidatu pripada      5 bodova,

b/  djeca bez jednog roditelja …………………………………..………...........……    10 bodova,

c/  djeca bez oba roditelja …………………………………............................……      25 bodova,

d/  za svakog brata ili sestru redovnog studenta, učeniku pripada  ….....................        5 bodova,

e/  ako prosječna primanja – prihodi po članu porodice ne

  prelaze 1/2 (jednu polovinu) prosječne plate u F BiH..............................................   5 bodova,

f/  ako prosječna primanja – prihodi po članu porodice ne prelaze

     1/3 (jednu trećinu) prosječne plate u F BiH …………………..............…...............   8 bodova,

g/   ako prosječna primanja – prihodi po članu porodice  ne prelaze

    1/4 (jednu  četvrtinu) prosječne plate u F BiH   ..………….……………….…....     10 bodova,

h/  ako prosječna primanja–prihodi po članu porodice ne prelaze

20% prosječne plate u Federaciji BiH………………………..…………..............     12 bodova,

i/  učenik čija porodica je korisnik stalne socijalne   pomoći……….. ……..............    18bodova,

j/  djeca poginulih, umrlih, nestalih branilaca i

 djeca ratnih vojnih invalida sa oštećenjem organizma od 100%,...... .. ….............    25 bodova,

 

k/ djeca iz porodice sa dva ili više poginulih, umrlih i nestalih

  branilaca,  .............................................................................................................     20 bodova,

l/  djeca iz porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ……..........……............     15 bodova,

m/  djeca  ratnih vojnih invalida sa oštećenjem

     organizma od 60%, 70%, 80% i 90% …………..........….......…..….         8,10,12,14  bodova,

n/  djeca iz reda ostalih kategorija ratnih vojnih invalida ..........................….............     6 bodova,

o/   djeca iz reda demobilisanih boraca ……………...........................….…................    4 boda,

p/   lični invaliditet kandidata sa oštećenjem organizma 100%  ………...................    25 bodova,

r/   lični invaliditet kandidata sa oštećenjem

 organizma 60%, 70%, 80% i 90% .........................................................       8,10,12 ,14 bodova

 

Pod primanjima – prihodima podrazumijevaju se sva primanja u porodici ( iz radnog i van radnog odnosa, plate, topli odbrok, regres, dodaci i druga primanja, primanja u drugim organizacijama ili od drugih organizacija ).

Kandidat dostavlja Komisiji dokumente o primanjima-prihodima i izjavu nosioca domaćinstva o vrstama i iznosima primanja-prihoda iz stava 1. ovog člana.

 Bodovi na osnovu rezultata takmičenja  u prethodnoj školskoj-akademskoj godini:

a/ učenik generacije u osnovnoj školi  ………...……………………................….                  5 bodova

b/ za postignuti plasman na kantonalnim takmičenjima od 1–3 mjesta ...........         5,3,2 boda

c/ za postignuti plasman na federalnom takmičenju od 1 – 3 mjesta  ...................    8,6,4 boda

 

Bodovi na osnovu godine školovanja:

a)      Učenici srednje škole:

1.Prvi razred ……………………………………………………..        1 bod,

2.Drugi razred ……………………………………………………       2 boda,

3.Treći razred …………………………………………………….       3 boda,

4.Četvrti razred ………………………………………………..       4 boda,

           

            Studentu prve godine studija, učeniku generacije iz prošle godine, mjesečni iznos stipendije se uvećava za 50 %.

Kada prijavljeni kandidati u jednoj kategoriji pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat sa većim brojem bodova u kriteriju  uspjeh u školovanju.

Studenti kandidati  u Kategoriji 1-Studenti, koji  ispunjavaju opće i posebne uslove iz ove Odluke, bez bodovanja ulaze na rang listu i dodjeljuje im se stipendija.

Kada učenik   dijete poginulog ili  nestalog branitelja ili ratnog vojnog invalida sa oštećenjem od 100% konkuriše za dodjelu stipendije u Kategoriji 4 -Učenici srednje škole iz porodica korisnika boračke zaštite, ne vrši se njegovo bodovanje, prioritetno ulazi na rang listu i dodjeljuje mu se stipendija.

 

Učenici, kandidati u Kategoriji 5 - Učenici iz reda romske nacionalne manjine, Kategoriji 6-Učenici koji su osnovnu školu završili odličnim uspjehom i upisali su prvi razred JU “Srednja škola Jablanica” kao i ostali učenici upisani u JU “Srednja škola Jablanica” koji su prethodni razred završili odličnim uspjehom; Kategoriji 7- a) Učenici upisani u  JU “Srednja škola Jablanica” čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, b) Učenici upisani u neku drugu srednju školu,  čiji su roditelji bez ikakvih novčanih primanja, a imaju prebivalište na području Općine Jablanica, koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz ove Odluke, bez bodovanja  ulaze na rang listu i dodjeljuje im se stipendija.

VI

Prijava na konkurs se podnosi na posebnom obrascu.

Kandidat je dužan uz prijavu na konkurs priložiti dokumenta kojima dokazuje ispunjavanje uslova i kriterija predviđenih odlukom o stipendijama.

Kandidat (podnosilav prijave) je dužan naznačiti za koju kategoriju konkuriše a može konkurisati samo za dvije kategorije, za koje smatra da su za njega najpovoljnije.

VII

Po zatvaranju konkursa i razmatranju prispjelih prijava, Komisija utvrđuje privremenu rang-listu kandidata u svim kategorijama, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Privremene rang-liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuju se na oglasnoj ploči Općine u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava-zahtjeva za dodjelu stipendija.

Rang-liste sadrže odgovarajuće podatke o izvršenom rangiranju kandidata.

VIII

U roku od 8 dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.

Prigovor se upućuje  Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu.

Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik razmatra pristigle prigovore zajedno sa Komisijom, te utvrđuje konačnu listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija, koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i putem TV Jablanica.

IX

Korisnik stipendije ima obavezu da u jednoj od poslovnih banaka otvori račun na koji će mu se isplaćivati mjesečna stipendija i da se pridržava odredaba Odluke o stipandijama.

X

Stipendije se ne mogu dodijeliti učenicima i studentima u sljedećim slučajevima:

 1. Ako su već korisnici stipendije ili kredita drugih davalaca;
 2. Ako vanredno pohađaju srednju školu ili studij;
 3. Ako su ponovo upisani u razred ( istog ili drugog zanimanja, u istoj ili drugoj školi) ili godinu studija, ( istog ili drugog zvanja, na istom ili drugom fakultetu), u vrijeme konkurisanja za stipendiju (ponavljači).

                       

            Isplata stipendija će se obustaviti u slučaju:

-        ako korisnik dobije stipendiju od drugog pravnog ili fizičkog lica,

-        ako korisnik izgubi status redovnog učenika – studenta,

-        napuštanje Bosne i Hercegovine,

-        gubitka državljanstva Bosne i Hercegovine,

-        ako sportska organizacija čiji je on član, opravdano i uz obrazloženje, zahtjeva obustavu isplate stipendije,

-        ako dostavi netačne ili neistinite podatke koji se zahtjevaju u postupku za dodjelu stipendije,

-        ako su u toku stipendiranja učini neko krivično djelo i bude pravosnažno osuđeni za to  djelo,

-        nedostatka sredstava za isplatu stipendija.

XI

Uz popunjenobrazac broj 1- Prijavanakonkurs kandidat treba da dostavi neke od slijedećih dokumenta, zavisno od kategorije za koju konkuriše, (fotokopijetrebadasuovjerene):

(Značenje skraćenica: SSF -studentska služba; SŠ -služba škole; CSR -Centar za socijalni rad; BIZ -općinska služba boračko-invalidske zaštite.)

 

Za redovne studente iz kategorije 1

 1. 1.      Fotokopija lične karte/osobne iskaznice,
 2. 2.      Dokumenat o mjestu prebivališta (CIPS-Pošta ),
 3. 3.      Potvrda o statusu redovnog  studenta u 2016/17. godini, (SSF)
 4. 4.      Fotokopija indeksa (fotografija, matični podaci, upisi semestara ),
 5. 5.      Fotokopija dokumenta o proglašenju učenika generacije srednje škole (za studente I godine),

            Za  učenike iz kategorije 2 i kategorije 3

 1. 1.      Dokumenat o mjestu prebivališta (CIPS-Pošta ili MUP),
 2. 2.      Potvrda o statusu redovnog učenika  u 2016/17. godini, (SŠ)
 3. 3.      Fotokopija svjedočanstva prethodno završenog razreda,
 4. 4.      Fotokopija dokumenta o proglašenju učenika generacije,
 5. 5.      Fotokopija diplome o postignutim rezultatima na kantonalnim i/ili federalnim takmičenjima u prošloj školskoj godini,
 6. 6.      Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista, (izdaje se u mjesnim uredima i Šalter sali ), 
 7. 7.      Uvjerenje o nezaposlenosti za punoljetne članove domaćinstva (Zavod za zapošljavanje),
 8. 8.      Dokumenti (potvrda na posebnom obrascu – obrazac preuzeti u Šalter sali Općine), o ukupnim prihodima–primanjima (plate, topli obrok, regres, ostala primanja) zaposlenih članova domaćinstva u posljednjih devet mjeseci, od 1.januara do 30.septembra 2016. godine, (izdaju preduzeća, organizacije, ustanove zaposlenih članova domaćinstva),
 9. 9.      Podaci o iznosu penzije - kopija posljednjeg čeka,
 10. 10.  Dokumenat o korištenju stalne socijalne pomoći, (CSR),
 11. 11.  Potvrda  da je  brat  / sestra  redovni student, (SSF),
 12. 12.  Dokumenat o statusu za djecu bez jednog ili bez oba roditelja,
 13. 13.  Dokumenat o statusu za djecu branilačkih populacija, (BIZ-Šalter sala Općine),
 14. 14.  Dokumenat o statusu za djecu demobiliziranih branitelja, (Odjeljenje odbrane,
 15. 15.  Dokument o ličnoj invalidnosti kandidata,
 16. 16.  Odluku upravnog odbora / predsjedništva kluba  (kojom se kandidat predlaže za dodjelu stipendije).

            Za učenike iz kategorije 4

 1. 1.      Dokumenat o mjestu prebivališta (CIPS-Pošta ili MUP),
 2. 2.      Potvrda o statusu redovnog učenika  u 2016/17. godini, (SŠ)
 3. 3.      Fotokopija svjedočanstva prethodno završenog razreda,
 4. 4.      Fotokopija dokumenta o proglašenju učenika generacije,
 5. 5.      Fotokopija diplome o postignutim rezultatima na kantonalnim i/ili federalnim takmičenjima u prošloj školskoj godini,
 6. 6.      Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista, (izdaje se u mjesnim uredima i Šalter sali), 
 7. 7.      Uvjerenje o nezaposlenosti za punoljetne članove domaćinstva (Zavod za zapošljavanje,),
 8. 8.      Dokumenti (potvrda na posebnom obrascu – obrazac preuzeti u Šalter sali Općine), o ukupnim prihodima– primanjima (plate, topli obrok, regres, ostala primanja) zaposlenih članova domaćinstva u posljednjih devet    mjeseci, od 1.januara do 30.septembra 2016. godine, (izdaju preduzeća, organizacije, ustanove zaposlenih  članova domaćinstva),
 9. 9.      Podaci o iznosu penzije - kopija posljednjeg čeka,
 10. 10.  Potvrda da je  brat  / sestra  redovni student, (SSF),
 11. 11.  Dokumenat o statusu za djecu bez jednog ili bez oba roditelja,
 12. 12.  Dokumenat o statusu za djecu branilačkih populacija, (BIZ-Šalter sala Općine),
 13. 13.  Dokument o ličnoj invalidnosti kandidata.

Za dijete poginulog ili nestalog branitelja ili ratnog vojnog invalida sa oštećenjem od 100% potrebno je uz prijavu dostaviti  samo  dokumente  pod rednim brojem: 1;2;12;

Za učenike iz kategorije 5

 1. 1.      Dokumenat o mjestu prebivališta (CIPS-Pošta ili MUP),
 2. 2.      Potvrda o statusu redovnog učenika  u 2016/17. godini, (OŠ;SŠ)

Za učenike iz kategorije 6

 1. 1.      Dokumenat o mjestu prebivališta (CIPS-Pošta ili MUP),
 2. 2.      Potvrda o statusu redovnog učenika  u 2016/17. godini, (SŠ),
 3. 3.      Fotokopija svjedočanstva završenog razreda  škole,

 

Za učenike iz kategorije 7

 1. 1.      Dokumenat o mjestu prebivališta (CIPS-Pošta ili MUP),
  1. 2.      Fotokopija svjedočanstva završenog razreda  škole,
  2. 3.      Potvrda o statusu redovnog učenika  u 2016/17. godini, (SŠ),
   1. 4.      Dokumenti o nezaposlenosti roditelja (BIRO) ili dokument da zaposleni roditelji nemaju primanja.

XII

Konkurs ostaje otvoren od  2. decembra 2016. godine do  4. januara 2017. godine

Prijava se predaje u Šalter sali Općine.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave i dokumentacija neće se uzimati u razmatranje, niti je dozvoljeno dopunjavanje iste poslije isteka roka za konkurs.

Za dodatne informacije i uputstva vezana za popunjavanje prijava na konkurs i prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati se mogu obratiti u Šalter salu Općine.

Obrazac prijave za dodjelu stipendije se može dobiti u Šalter sali Općine.

            Bosna i Hercegovina
   Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
         OPĆINA JABLANICA
           OPĆINSKO VIJEĆE
        Komisija za stipendije    

Predsjednik  Komisije:

Remza Čolić                                            

Broj:  02 – 40 – 3225 /16
Datum: 02.12. 2016. godine.

Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete preuzeti na ovom linku.