KONFERENCIJA „UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI“ U TIRANI, ALBANIJA

Završna regionalna konferencija u zajedničkom projektu Evropske unije i Vijeća Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi” održana je od 16 do 17.11.2016.godine u Tirani, Albanija, a u ime općine Jablanica, kao jedne od 36 općina učesnica projekta, prisustvovali su Općinski načelnik Salem Dedić i sekretar općinskog organa Dženan Mulahasanović.

Projekt je obuhvatio sistem grantova kao podršku za 36 općina koje su razradile konkretne odgovore i otklonile prepreke koje stoje na putu ostvarivanja prava manjina na lokalnom nivou. Grant za svaku lokalnu samoupravu bio je ograničen na najviše 18.000 eura, s tim što su lokalne vlasti učestvale sa deset posto u ukupnom budžetu projekta.

Općina Jablanica kao korisnik granta koji je finansirala Evropska unija i Vijeće Evrope u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura, realizovala je projekat u partnerstvu sa Omladinskim klubom „Pod istim suncem“ Jablanica. Direktni korisnici projekta su pripadnici romske populacije koja živi u Jablanici, a indirektni korisnici su svi građani Jablanice, lokalne nevladine organizacije, institucije koje se bave pitanjima socijalne zaštite.
Zaključak konferencije je da se ubuduće sredstva Evropske unije i Vijeća Evrope predviđena za BiH i za ovu namjenu, koriste za institucionalno jačanje statistike u našoj državi te za jačanje institucija Ombdusmena koji se bave zaštitom prava manjina u BiH.