JAVNI POZIV - SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-751/19, od 8.4.2019. godine,  a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine F BiH“, broj: 27/18), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije
„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)"
utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu
sa kriterijima raspodjele