JAVNI POZIV ZA 2019. GODINU - VOLONTERI, ZAPOSLENICI

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 2/09 i 8/16), člana 7. Odluke-programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 10/17 i 11/17),  Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e


J A V N I   P O Z I V  

Objavljuje se Javni poziv za javne ustanove, javna preduzeća, druge samostalne organe uprave čiji je osnivač Općina Jablanica, kao i druge pravne subjekte na području općine Jablanica (u daljem tekstu Poslodavci), za prijavu potreba za osposobljavanjem za samostalan rad i zapošljavanje lica sa visokom i višom školskom spremom.
Objavljuje se Javni poziv za lica sa završenom visokom i višom školskom spremom bez radnog iskustva, sa jednom i dvije godine radnog iskustva, lica sa VSS i VŠS koja su obavila volonterski ili pripravnički staž u obrazovnim institucijama i drugim subjektima, a kojima je staž vezan za školsku godinu i koja nemaju punu godinu radnog iskustva, te lica sa VŠS koja su u periodu trajanja volonterskog ili pripravničkog staža stekla veći stepen stručne spreme, a nemaju jednu godinu radnog iskustva, te osobe sa VŠS i VSS medicinskog usmjerenja, bez obzira imaju li jednu godinu radnog iskustva.


Kompletan tekst Poziva možete preuzeti na ovom linku.


Obrazac prijave za pravne subjekte


Obrazac prijave za volontere-zaposlenike