Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

    Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA
     OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-1-2/19
Datum: 07.05.2019. godine

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09) i Dopunske Odluke o uslovima i načinu prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica broj : 01-36- 2694-1-1/18 od 07.05.2019. godine, Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

I Naziv pozicije :  

1.Volonter–bachelor zdravlje i ekologija.........1 IZVRŠILAC

Prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana.

II Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:

Za poziciju pod rednim brojem 01.

• VSS –VII stepen stručne spreme – završen I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja struke-zdravlje i ekologija. 

III Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati  su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti slijedeću dokumentaciju :

1. Diploma o završenom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)-ovjerena kopija

2. Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod  Biroa rada Jablanica, nakon sticanja visoke stručne spreme, izdato iz evidencije Zavoda za zapošljavanje (ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

IV Ostale napomene :
Prijem volontera se vrši na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Komisija za prijem volontera pregledat će prijave, sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa, sa kojima će biti obavljen intervju u skladu sa  Odlukom o prijemu lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja radi stjecanja radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica.

Nakon provedenog postupka Javnog oglasa, Općinski načelnik će donijeti akt o prijemu kandidata, sa kojima će zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

V Rok i mjesto podnošenja prijave

Prijavu na Javni oglas sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije 8 dana od dana objave Javnog oglasa na web stranici Općine Jablanica i na Oglasnoj tabli Općine Jablanica, na adresu: Općina Jablanica, Komisija za izbor volontera VSS bez radnog iskustva, ulica Pere Bilića br. 25. Jablanica, sa naznakom „ Prijava na Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jablanica“ – ne otvaraj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl. ecc. 

Objavljeno na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Jablanica dana 07.05.2019. godine.