Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica

           Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-Neretvanski kanton
      OPĆINA JABLANICA 
        OPĆINSKO VIJEĆE 
Broj 02-02-1094-3-j.o./19 –XXVIII
Jablanica, 25.04.2019. godine

Na osnovu člana člana 2. i 9. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata čiji je osnivač Općina Jablanica i kriteriji za izbor i ocjenjivanje kandidata za imenovanje   («Službeni glasnik Općine Jablanica», broj: 6/13), a shodno Odluci o objavljivanju  javnog oglasa za  izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Jablanica, Općinsko vijeće Jablanica, o b j a v lj u j e

J A V N I  O G L A S
za  izbor i imenovanje članova Upravnog odbora 
Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica

I

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja” Jablanica i to:

1. 1 (jedan) član - predstavnik osnivača
2. 1 (jedan) član - predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
3. 1 (jedan) član  - predstavnik stručnih radnika Ustanove 

II

Opis pozicija 

Upravni odbor javne zdravstvene ustanove donosi Statut ustanove, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja završni račun, upravlja sredstvima i odlučuje o njihovom korištenju, predlaže osnivaču ustanove promjenu djelatnosti, razmatra izvještaj o radu, odlučuje u drugom stepenu po prigovorima za zaštitu pojedinačnih prava radnika, odlučuje o nabavci sredstava i opreme čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 30.000,00 KM, odlučuje o zaključivanju ugovora sa Zavodom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvenih usluga, imenuje i razrješava direktora, imenuje i razrješava Etički komitet, Komisiju za lijekove, Komisiju za poboljšanje kvaliteta i bezbijednosti zdravstvenih usluga; daje osnivaču i direktoru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada JZU «Dom zdravlja»

III

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Naknada za rad u Upravnom odboru utvrđuje se posebnom odlukom.

IV

Kandidati koji apliciraju na poziciju članova upravnog odbora moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

 

Opći uslovi za imenovanje kandidata su:

1. da su stariji od 18 godina 
2. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;  
3. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 
Posebni uslovi za imenovanje kandidata:

Pored općih kriterija, kandidati za članove upravnog odbora moraju ispunjavati sljedeće posebne kriterije:

1. Stručna sprema i radno iskustvo
Visoka stručna sprema VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema i dvije (2) godine radnog iskustva  ili viša stručna sprema - VI stepen i tri (3) godine radnog iskustva 
2. Sposobnosti: sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije; sposobnost nepristrasnog donošenja odluka; komunikacijske i organizacione sposobnosti; rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu; dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere; naklonjenost timskom radu.
3. Eliminacioni kriterij: Kandidat da nije stariji od 65 godina u momentu imenovanja.

 Ostali uslovi :

1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
2. da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 70/08); 
3. da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu člana 2. tačka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03, 34/03 i 65/13); 
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
5. da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju; 
6. da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove 
7. da nisu članovi upravnih/nadzornih odbora; 
8. da nije direktor ustanove u kojoj se vrši imenovanje ili lice koje je u direktnom srodstvu sa direktorom ustanove.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Napomena: Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11). 

V

Podnošenje prijava

Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni priložiti kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu i Izjavu o bilo kojem pitanju iz tačke IV Oglasa koje predstavlja smetnju ili bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrazac izjave i Prijavni obrazac se nalaze na Info pultu Šalter sale Općine Jablanica i službenoj web stranici općine www.jablanica.ba.

Svakom kandidatu koji je dostavio neblagovremene i nepotpune prijave i koji ne ispunjava opće i posebne uslove, dostavlja se pisana odbijenica i isti neće biti uzet u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju. 

U slučaju kada postoje dokazi da principi utvrđeni u članu 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ili postupci nisu ispoštovani, zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu s odredbama navedenog Zakona.

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Javni oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, a isti će se objaviti  i u dnevnom listu „Oslobođenje“, RTV Jablanica, službenoj web stranici Općine Jablanica i oglasnoj ploči Općine Jablanica.

Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti lično na protokol Općine Jablanica ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Pere Bilića br. 25.
„Prijava na Javni oglas za Upravni odbor JZU Dom zdravlja 
„NE OTVARATI“

 OGLAS OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH DANA 08.05.2019.GODINE

Kompletan sadržaj oglasa možete preuzeti ovde.

Obrazac izjave

Prijavni obrazac