JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA

Na osnovu člana 7. 8 i 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj . 12/3, 34/03 i 65/13), člana 54. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“, broj :3/05 i 1/16), člana 19. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica broj: 3/05, 2/06 i 5/16), člana 30. Pravila JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica, Upravni odbor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica, na sjednici održanoj 03.04.2019. godine donio je Odluku o raspisivanju
 

JAVNOG KONKURSA
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA
JABLANICA

I


Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica.

II


Opis upražnjene pozicije:
Direktor Doma za stara i iznemogla lica, pored poslova i radnih zadataka utvrđenih zakonom obavlja i slijedeće poslove:
-    Organizuje i rukovodi radom Doma, vodi poslovanje, zastupa i predstavlja Dom u skladu sa Pravilima i odgovoran je za zakonitost i rezultate rada  Doma
-    Predlaže osnove poslovne politike, program rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovođenje
-    Izvršava i organizuje sprovođenje odluka Upravnog odbora
-    Podnosi izvještaje o finansijskom poslovanju i godišnji obračun
-    Zaključuje ugovore
-    Vrši odabir zaposlenika i prijem u radni odnos, kao i angažovanje drugog osoblja, u skladu sa odlukom Upravnog odbora o potrebi prijema u radni odnos stručnih radnika i radnika Doma
-    Odlučuje o pravima, obavezama i  odgovornostima radnika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima Doma
-    Učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa
-    Obezbjeđuje zakonitost rada i poslovanja Doma
-    Obavlja i druge poslove u skaldu sa Zakonom, Pravilima i drugim opštim aktima Doma.

III


Kandidat treba ispunjavati opće uslove:
-    da je stariji od 18 godina
-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
-    da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
-    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13)
     
Posebni uslovi:
-    VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje  I, II i III ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova struke: socijalne, pravne, ekonomske ili druge društvene struke
-    najmanje tri (3) godine radnog iskustva nakon stručne spreme
-    položen stručni ispit

IV


Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:
-    izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
-    uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
-    diplomu o završenom fakultetu (ovjerena kopija)
-    uvjerenje o radnom iskustvu
-    ovjerenu izjavu koja se odnosi na tačku III, stav 2.,3. i 4.
-    uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-    kraću biografiju.
     
       Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove bit će pozvani na intervju.

       Kandidat koji bude izabran dužan je prije imenovanja dostaviti sljedeće dokaze:
-    uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa
-    ljekarsko uvjerenje

V


Direktora JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica imenuje Upravni odbor uz saglasnost Općinskog načelnika. Mandat izabranom kandidatu traje 4 (četiri) godine.

VI


Prijave sa dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica - Upravni odbor, Trg oslobođenja bb, 88420 Jablanica, sa naznakom  za „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Doma za stara i iznemogla lica“ Jablanica.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u Službenim novinama FBiH, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica će biti objavljen u Službenim novinama FBiH u srijedu 10.04.2019 godine.