ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU  SPORTA

Centralna javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica  održana je u srijedu  12.06.2019. godine u Sali za sjednice općine Jablanica, a ista je, u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica od 30.05.2019. godine, otvorena, počev od 31.05.2019. godine do 14.06.2019. godine.  Javnoj raspravi o Nacrtu dokumenta prisustvovali su, pored Općinskog načelnika, Sekretara općinskog organa uprave i predstavnika   općinske Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove,  predstavnici građana, sportski radnici, udruženja građana, javnih preduzeća i ustanova, pravna  i fizička  lica, Općinski vijećnici  i ostali  zainteresovani  subjekti.

Na Nacrt Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica  u toku trajanja javne rasprave i na danas održanoj Centralnoj javnoj raspravi,  dostavljene su primjedbe i sugestije za izmjenu pojedinih članova Nacrta dokumenta. Nadležna općinska Služba će u saradnji sa Vijećem za implementaciju  razmotriti sve pristigle primjedbe i sugestije i iste uvrstiti u Prijedlog Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica  koji će biti na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Jablanica, krajem ovog mjeseca.