APEL GRAĐANIMA I VLASNICIMA PRIVREDNIH OBJEKATA

Opštinski štab CZ Jablanica na sjednici održanoj danas, 17.12.2018. godine donio je odluku da se pozovu  svi građani općine Jablanica i vlasnici privrednih subjekata da su, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Jablanica“ broj: 4/10  od 05.07.2010. godine,  u dijelu koji se odnosi na čišćenje snijega, dužni očistiti od snijega i leda trotoar ispred stambenih i poslovnih prostorija i u krugu upotrebnog zemljišta objekta, a zatim snijeg sakupiti sa trotoara prema ulici na  način da se omogući nesmetan saobraćaj i prolaz pješaka i vozila.

U ulicama gdje ne postoje izgrađeni trotoari i gdje ne postoji prostor određen za trotoar, snijeg se mora očistiti sa saobraćajnice i pristupa stambenim i poslovnim zgradama.
Općinski štab Civilne zaštite putem Službe CZ Općine Jablanica prati stanje na terenu te predlaže Opštinskom štabu  CZ mjere za poboljšanje stanja uzrokovanog prirodnom nesrećom.