Logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1777-7/19 od 19.08.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1777-5/19 od 19.08.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1777-5/19 od 19.08.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Otvoreni postupak 3/19 – Povećanje smještajnih kapaciteta u JU „Dom za stara i iznemogla lica”, Jablanica, dodjeljuje se ponuđaču “GRADNJA - KONJIC“ d.o.o. Konjic – 364.830,29  KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.