Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-2831/22 od 02.12.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 48/22 – Nabavka potrošnog materijala za kafanu i higijenu u 2023. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-209-3-58/22 od 02.12.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2831/22
Jablanica, 02.12.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.