Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-53-3-46/20 od 23.10.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 24/20–  Izrada Glavnog projekta sanacije gradskog vodovoda u užem gradskom području općine Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-53-3-46/20 od 23.10.2020. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.