Obavještenje o pokrenutom postupku JN broj 753-7-3-32-3-16/22 od 10.05.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 14/22 – Uklanjanje bespravno sagrađenih objekata na području općine Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-32-3-16/22 od 10.05.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1166/22
Jablanica, 10.05.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.