Obavještenje o pokrenutom postupku JN, broj: 753-7-1-22-3-14/22 od 26.04.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 13/22 – Nabavka računarske opreme: LOT 1 – Nabavka računarske opreme za potrebe službi Općine Jablanica, LOT 2 – Informatizacija Općinskog vijeća Općine Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-22-3-14/22 od 26.04.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-1095/22
Jablanica, 27.04.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.