Obavještenje o postupku javne nabavke broj: 01-11-413/23 od 21.02.2023. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 5/23 – Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-30-3-7/23 od 20.02.2023. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-413/23
Jablanica, 21.02.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
 Damir Šabanović,  s.r.