Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-1-3-2/21 od 18.01.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1/21 – Nabavka potrošnog materijala za kafanu i higijenu u 2021. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-1-3-2/21 od 18.01.2021. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-77/21
Jablanica, 18.01.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.