Obavještenje o PJN, 753-7-1-83-3-55/20 od 25.12.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 28/20 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Jablanica u 2021. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-83-3-55/20 od 25.12.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2707/20
Jablanica, 25.12.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.