Logo

Obavještenje o PJN, 753-7-1-82-3-54/20 od 25.12.2020. godine

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije

Poštovani,

U skladu sa članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu “E-nabavke” („Službeni glasnik BiH“, broj: 53/15), pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku javne nabavke Općine Jablanica – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 27/20 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2021. godini: LOT 1 – Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2021. godini; LOT 2 – Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2021. godini, a sve prema tenderskoj dokumentaciji i specifikaciji roba koju možete preuzeti na portalu javnih nabavki, u sistemu “E-nabavke”.

Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki – www.javne nabavke.ba, broj: 753-7-1-82-3-54/20.
Ponude se predaju na protokol Općine Jablanica – Pere Bilića 15, 88420 Jablanica.
Rok za prijem ponuda je 05.01.2021. godine do 12.00 sati, a javno otvaranje ponuda je 05.01.2021. godine u 12.30 sati u prostorijama Općine Jablanica.
U predmetnoj tenderskoj dokumentaciji navedene su adekvatne i dovoljne informacije na osnovu kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentskoj osnovi, precizan rok i mjesto prijema ponuda i javnog otvaranja ponuda, kriterij za dodjelu ugovora, kao i minimum dokumenata kojima se dokazuje kvalificiranost ponuđača.

S poštovanjem,

Broj: 01-16-2706-4/20
Jablanica, 25.12.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK    
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.