Logo

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-81-3-53/20 od 25.12.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 26/20 – Usluge osiguranja imovine i kolektivnog osiguranja uposlenog osoblja u 2021.godini, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-81-3-53/20 od 25.12.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2704/20
Jablanica, 25.12.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, dipl.ecc. s.r.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.