Logo

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-53-3-46/20 od 23.10.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 24/20–  Izrada Glavnog projekta sanacije gradskog vodovoda u užem gradskom području općine Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-53-3-46/20 od 23.10.2020. godine.
Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.


Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.