Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-46-3-42/20 od 16.09.2020.

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za LOT 1 - Rekonstrukcija Gradskog vodovoda u gradskom području općine Jablanica i LOT 2 – Navodnjavanje za Kosne Luke – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-46-3-42/20 od 16.09.2020 godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


Broj: 01-16-1923/20
Jablanica, 16.09.2020. godine


OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.