Logo

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-42-3-40/20 od 01.09.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22/20 – Izrada Glavnog projekta – Hortikulturalno uređenje užeg urbanog područja, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-42-3-40/20 od 01.09.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 15 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.