Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-41-3-39/20 od 28.08.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za Uređenje Gradskog parka u Jablanici – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-41-3-39/20 od 28.08.2020 godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.