Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-30-3-36/20 od 17.07.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 21/20 – Uređenje puta – put prema Polju MZ Donja Jablanica – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-30-3-36/20 od 17.07.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1568/20
Jablanica, 17.07.2020. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.