Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-29-3-33/20 od 10.07.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 20/20 – Izrada Glavnog projekta – Rekonstrukcije gradske i fekalne kanalizacije u cilju stavljanja prečistača na lokalitetu Šljunkare u funkciju, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-29-3-33/20 od 10.07.2020. godine

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1422/20
Jablanica, 10.07.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.