Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-25-3-28/20 od 09.06.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 17/20 - Nabavka nemedicinske opreme – pločasti namještaj po mjeri za Projekat „Povećanje smještajnih kapaciteta u JU „Dom za stara i iznemogla lica“, Jablanica, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-25-3-28/20 od 09.06.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1189/20
Jablanica, 09.06.2020. godine


 OPĆINSKI NAČELNIK    
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.