Članak je filtriran: Mart 2018

OPĆINA JABLANICA RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE JABLANICA

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica. Stručna osposobljavanja vršiće se u Službama i na pozicijama:
1.) Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove:
Volonter – magistar turizma i zaštite okoline...1 IZVRŠILAC;
2.) Službi za lokalni ekonomski razvoj, investicije, finansije i trezor:
Volonter –  bachelor poslovne ekonomije- smjer bankarstvo i finansije ......1 IZVRŠILAC;
3.) Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove,
Volonter – bachelor – građevinski inžinjer......1 IZVRŠILAC;
4.) Službi civilne i protivpožarne zaštite:
Volonter – bachelor mašinstva......1 IZVRŠILAC.

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUBVENCIONIRANJE VOLONTERA I ZAPOSLENIKA

Nakon što je općinska Komisija za odabir kandidata po Javnom pozivu za subvencioniranje volontera i zaposlenik, objavljenom 19.1.2018. godine na oglasnoj tabli općine Jablanica, RTV Jablanica i web stranici Općine Jablanica, a u skladu sa Odlukom-programom o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme za 2018. godinu provela dio procedure i odabira kandidata koji su se prijavili  na Javni poziv, a tiču se evidentiranja pristiglih prijava, obavljanja intervjua sa kandidatima volonterima i zaposlenicima te odabira poslodavaca koji su se prijavili na Javni poziv, Odlukama Općinskog načelnika  utvrđuje se:

Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija


Na osnovu člana 26., a u vezi sa članom 31. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija broj:02-02-600-4/10-XIV od 31.03.2010. godine (Službeni glasnik općine Jablanica,Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija, raspisuje


JAVNI OGLAS
za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM ( tridesethiljada konvertibilnih maraka)

ZAJEDNIČKI SASTANAK PREDSTAVNIKA OPĆINSKIH SLUŽBI I CRS BIH

Zajedničkim sastankom predstavnika pojedinih općinskih službi i projekt menadžera CRS za BiH, Admira Vranića i Sretana Ćemalovića, održanog u utorak 13.3.2018. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica nastavljene su aktivnosti na projektu jačanja BFC mreže.

PREZENTACIJA FONDACIJE „BIGMEV“ O MOGUĆNOSTI SARADNJE SA TURSKIM TRŽIŠTEM

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u utorak 13.3.2018. godine održana je prezentacija Fondacije BIGMEV kojoj su prisustvovali članovi Udruženja jablaničkih privrednika i predstavnici općinske Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.  O mogućnostima saradnje sa turskim tržištem govorio je direktor BIGMEV-a Samir Vildić.

Obavještenje o uplati stipendija za mjesec februar

Obavještavaju se učenici i studenti korisnici stipendija za školsku/akademsku 2017/2018. godinu koje dodjeljuje Općina Jablanica, da će sutra (u petak 9. marta 2018. godine) biti izvršena uplata stipendija za mjesec februar 2018. godine.

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI NACRT ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-510-2/18-XVI od 07.03.2018. godine usvojen Nacrt Odluke o komunalim djelatnostima i određeno održavanje javne rasprave po istoj u trajanju od 30 dana, počev od 10.03.2018. godine.

ODRŽAN NASTAVAK 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. , a shodno članu 105. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući OV-a Mate Mijić je dana 02.03.2018. godine sazvao nastavak rada XVI ( 16 ) sjednice za dan 07.03.2018. godine (srijeda), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a  završena u 13:30 sati.